فراخوان مشارکت در طرح “مدرسه کاغذی”

مدرسه کاغذی رنگ و بوی کاغذ، برای همه ما یادآور اولین روزهای مدرسه و کتاب و دفتر نو است. البته روزهایی که بزرگتر شدیم و کم کم از کاغذ و دفتر فاصله گرفتیم بیشتر کارها را حتی درس و مدرسه را در صفحات کامپیوتر و تلفن همراه تجربه می کنیم. هنوز هستند دانش آموزانی که […]