بسم الله الرحمن الرحیم

همسنگران عزیز جهادی! با نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود مسئولین اردو را در برگزاری هرچه بهتر فعالیت ها یاری کنید. فرم را با دقت و حوصله پر کنید. ممنون