بسم الله الرحمن الرحیم

تیم پشتیبانی و ترابری گروه انصارالزهرا(س) در این دوره کار دشوار تامین و هماهنگی غذا، اسکان، حمل و نقل و ... را برعهده داشت. گزیده ی از بخش کوچکی از تصاویر مربوط به بچه های تیم پشتیبانی را در ادامه مشاهده می کنید: