بسم الله الرحمن الرحیم


از صفحه گروه جهادی انصارالزهرا(س) در شبکه اجتماعی جهادیون بازدید کنید.
انتشار چهار خاطره از اردوی اخیر گروه در این صفحه.