بسم الله الرحمن الرحیم


گروه جهادی در شهریور ماه۹۳ و بعد از برگزاری سومین اردوی خود در روستاهای کوهدشت لرستان به عنوان گروه جهادی نمونه دانشجویی دانشگاه های استان تهران انتخاب و مورد تقدیر ریاست وقت سازمان بسیج دانشجویی قرار گرقت.