بسم الله الرحمن الرحیم


برادران و خواهران فعال حلقه ی اول گروه جهادی انصارالزهرا (س) در طول سه سال گذشته در مناطق کمتر برخوردار شهرستان های کوهدشتو چگنی لرستان فعالیت عمرانی و فرهنگی داشته اند.


1- اردوی اول : شهریور 91 - کوهدشت لرستان

2- اردوی دوم : نوروز 92 - کوهدشت لرستان

3- اردوی سوم : شهرویر 92 - کوهدشت لرستان

4 - اردوی چهارم : شهریور 93 - چگنی لرستان


در طول این چهار سری پروژه عمرانی گروه تکمیل مسجد امام حسین روستای محمدعلی و مسجد حضرت ابولفضل روستای تنگ موسی بوده است.

همچنین فعالیت های مختلف فرهنگی در روستاهای اطراف این پروژه عمرانی توسط تیم خواهران و تیم برادران گروه انجام شده است.


تصاویر فعالیت های گذشته گروه در آینده منتشر خواهد شد.